Helsingin seudulla sijaitsevista yliopistoista valmistui vajaa 6 700 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta ja noin 800 tohtorintutkinnon suorittanutta henkilöä vuonna 2020. Eniten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita valmistui humanistiselta ja taidealalta, heitä oli lähes neljännes kaikista maisteriksi valmistuneista. Tohtorintutkinnon suorittaneita oli eniten terveys- ja hyvinvointialalla – joista valtaosa lääketieteen alalta – sekä tekniikan alalla.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet

Helsingin seudun yliopistoista vuosien 2015–2019 aikana valmistuneista ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 83 prosenttia oli työllisenä vuonna 2019. Työttöminä oli noin neljä prosenttia kyseisinä vuosina valmistuneista. Sekä työllisten että työttömien osuus valmistuneista on lähes samalla tasolla kuin muista Suomen yliopistoista valmistuneilla. Parhaiten Helsingin seudulla valmistuneista työllistyivät terveys- ja hyvinvointialan tutkinnon suorittaneet sekä kasvatusalan tutkintoon valmistuneet, kun taas työttömien osuus oli korkein humanistisella ja taidealalla sekä luonnontieteissä. Terveys- ja hyvinvointialalta valmistuneilla työttömyyttä oli hyvin vähän.  

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyys on matalimmillaan ja työttömyys korkeimmillaan valmistumisvuonna. Valmistumiskohortista riippumatta työllisten osuus paranee reippaasti valmistumisvuodesta seuraavaan vuoteen ja pysyy sen jälkeen tasaisena seuraavat vuodet. Vastaavasti työttömien osuus tutkintoon valmistuneista laskee voimakkaasti tutkinnon suorittamista seuraavana vuonna ja pääsääntöisesti vielä seuraavinakin vuosina. 2010-luvulla ylempään korkeakoulututkintoon valmistuneiden osalta työttömyydessä on havaittavissa jonkin verran kohorttikohtaista vaihtelua.

Tohtorin tutkinnon suorittaneet

Helsingin seudun yliopistoista vuosina 2015–2019 valmistuneista tohtoreista 74 prosenttia oli työllisenä vuonna 2019. Työttömänä oli neljä prosenttia kyseisinä vuosina tohtoriksi valmistuneista. Muihin tutkintoon valmistuneisiin verrattuna tohtorin tutkinnon suorittaneet muuttavat yleisemmin pois Suomesta valmistumisen jälkeisinä vuosina. Vuosien 2015–2019 aikana Helsingin seudun yliopistoista valmistuneista tohtoreista 13 prosenttia oli vuonna 2019 muuttanut maasta, kun ylemmän korkea-asteen tutkinnon yliopistossa suorittaneista maasta muuttaneita oli vajaa seitsemän prosenttia. Selvästi paras työllisyystilanne valmistumisen jälkeisinä vuosina oli terveyden- ja hyvinvointialan  sekä kasvatusalan tohtoreilla. Korkein työttömien osuus oli humanistisilta ja taidealoilta tohtoriksi valmistuneilla, tosin ero muihin aloihin on pieni.

Helsingin seudun yliopistoista valmistuneiden tohtoreiden työllisyydessä ei ole havaittavissa vaihtelua 2010-luvulla valmistuneiden kohorttien välillä. Työllisten osuus vastavalmistuneista tohtoreista pysyy tasaisena valmistumisvuodesta seuraavat neljä vuotta eteenpäin. Puolestaan työttömien osuudessa on nähtävissä kohorttikohtaisia eroavaisuuksia. Pääsääntöisesti työttömien osuus valmistumisvuonna ja sitä seuraavana vuonna on ollut korkeampi viime vuosina valmistuneilla kohorteilla kuin aiemmin 2010-luvulla. Kohorttien väliset erot työttömyydessä näyttävät kuitenkin tasoittuvan muutama vuosi valmistumisen jälkeen.