Nuorten työttömyystilanne

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tietojen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kääntyi Helsingissä laskuun vuoden 2015 syksyllä, ja suuntaus on pysynyt samana vuoden 2019 loppuun saakka.  Vuoden 2019 lopussa tässä ikäryhmässä työttömien määrä oli 3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2019 lopussa alle 25-vuotiaita nuoria oli työttöminä työnhakijoina yhteensä 2 301, heistä alle 20-vuotiaita oli 391.

25–29-vuotiaiden työttömien määrän kasvu taittui syksyllä 2016, vuotta myöhemmin kuin nuoremmalla ikäluokalla. Vuoden 2019 lopussa 25–29-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Helsingissä 3 273, mikä oli 9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tässä ikäryhmässä moni on jo kouluttautunut ammattiin, ja he omaavat täten soveltuvat valmiudet astua työmarkkinoille. 

TEM:n aineistosta laskettu työttömyysaste helsinkiläisille alle 25-vuotiaille oli vuoden 2019 lopussa 6,6 prosenttia. 25–29-vuotiaiden  työttömyysaste oli 6,4 prosenttia ja alle 30-vuotiaiden työttömyysaste oli 6,5 prosenttia. Nuorten työttömyysasteet laskivat hieman vuoden takaisesta. Ikäryhmittäisen työttömyysasteen laskemisessa käytetty työvoiman määrä on Tilastokeskuksen rekisteripohjaisen työssäkäyntitilaston tieto vuoden 2017 lopusta. Työttömien määrä on TEM:n tietojen vuoden 2019 joulukuun luku. Työttömyysasteet ovat täten ennakkotietoja ja lopulliset tiedot saadaan parin vuoden viiveellä. 

Alle 30-vuotiaista työttömistä 46 prosenttia kuului ammatteihin luokittelemattomien ryhmään.  Osuus kasvoi vuoden takaisesta 6 prosenttiyksikköä. Tähän ryhmään lasketaan mukaan henkilöt, joilla ei ole edellistä ammattia tai ammatillista koulutuista sekä osa vastavalmistuneista, jotka tulevat ensi kertaa työmarkkinoille. Lähes viidenosa nuorista työttömistä kuului erityisasiantuntijoiden tai asiantuntijoiden ammattiryhmään, 12 prosenttia kuului palvelu- ja myyntityöntekijöihin ja 10 prosenttia rakennusalan työntekijöihin.

Alle 30-vuotiaista työttömistä joka kymmenes oli pitkäaikaistyötön. Vuoden 2019 lopussa Helsingissä oli 5 570 alle 30-vuotiasta työtöntä ja heistä 530:lla työttömyys oli pitkittynyt yli vuoden kestoiseksi.  Vuonna 2019 nuorten pitkäaikaistyöttömien määrä pieneni noin 100 henkilöllä, mikä oli 17 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Vuotta aiemmin pudotus oli samaa luokkaa.

Pudotus johtuu sekä nuorten paremmasta työllistymisestä ja koulutukseen hakeutumisesta että TE-hallinnon ja Helsingin kaupungin nuorille suunnatuista Ohjaamon kaltaisista tuetuista palveluista. Pitkäaikaistyöttömyyden nopeaa alenemista vuosista 2015-2016 selittää osittain se, että työnvälitysrekisteriä ajantasaistettiin vuonna 2017. Työttömien määräaikaishaastatteluiden myötä selvisi, että osa pitkäaikaistyöttömistä ei enää kuulunut työttömiin työnhakijoihin, mutta oli jäänyt silti rekisteriin työttömän statuksella. Nuorten kohdalla pitkäaikaistyöttömiksi ovat päätyneet erityisesti ammattiryhmiin luokittelemattomat, eli henkilöt joilla ei ole aiempaa ammattia tai ammatillista koulutusta.

Koulutustaustan mukaan tarkasteltuna alle 30-vuotiaista työttömistä neljäsosalla on vain perusasteen tutkinto, lähes puolella keskiasteen tutkinto, 14 prosentilla alemman ja 7 prosentilla ylemmän korkeakouluasteen tutkinto. 8 prosentilla koulutusaste on tuntematon, tällöin kyseessä on ulkomaalaistaustainen nuori.