Nuorten työttömyystilanne

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tietojen mukaan alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kääntyi Helsingissä vähittäiseen laskuun vuoden 2015 syksyllä, ja suuntaus voimistui vuonna 2017.  Vuoden 2017 lopussa tässä ikäryhmässä työttömien määrä oli 20 prosenttia pienempi kuin vuoden 2016 lopussa. Vuoden 2017 lopussa alle 25-vuotiaita nuoria oli työttöminä työnhakijoina yhteensä 2 904, heistä alle 20-vuotiaita oli 462.

25–29-vuotiaiden työttömien määrän kasvu sen sijaan taittui syksyllä 2016, vuotta myöhemmin kuin nuoremmalla ikäluokalla. Lukumääräisesti 25–29-vuotiaita työttömiä on enemmän kuin alle 25-vuotiaita; vuoden 2017 lopussa 25–29-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli Helsingissä 4 085. Tässä ikäryhmässä moni on jo kouluttautunut ammattiin, ja he omaavat täten riittävät valmiudet työmarkkinoille. Vuonna 2018 nuorten työttömien määrän väheneminen on jatkunut edelleen, mutta pudotusvauhti on hidastunut verrattuna edellisvuoteen. 

TEM:n aineistosta laskettu työttömyysaste helsinkiläisille sekä alle 25-vuotiaille että 25-29-vuotiaille oli vuoden 2017 lopussa 8,2 prosenttia. Kaikkiaan alle 30-vuotiaiden työttömyysaste aleni 1,5 prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta. Ikäryhmittäisen työttömyysasteen laskemisessa käytetty työvoiman määrä on Tilastokeskuksen rekisteripohjaisen työssäkäyntitilaston tieto vuoden 2016 lopusta. Työttömien määrä on TEM:n tietojen vuoden 2017 joulukuun luku. Työttömyysasteet ovat täten ennakkotietoja. 

Alle 30-vuotiaista työttömistä lähes kaksi viidestä kuului ammatteihin luokittelemattomien ryhmään.  Tähän ryhmään lasketaan mukaan henkilöt, joilla ei ole edellistä ammattia tai ammatillista koulutuista sekä osa vastavalmistuneista, jotka tulevat ensi kertaa työmarkkinoille. Viidenosa nuorista työttömistä kuului erityisasiantuntijoiden tai asiantuntijoiden ammattiryhmään, 16 prosenttia kuului palvelu- ja myyntityöntekijöihin ja 11 prosenttia rakennusalan työntekijöihin.

 

Alle 30-vuotiaista työttömistä joka kymmenes oli pitkäaikaistyötön. Vuoden 2017 lopussa Helsingissä oli lähes 7000 alle 30-vuotiasta työtöntä ja heistä 745:lla työttömyys oli pitkittynyt yli vuoden kestoiseksi. Nuorten pitkäaikaistyöttömyys yleistyi rajusti vuosina 2014–2016. Vuonna 2017 tilanne kuitenkin kääntyi jälleen parempaan suuntaan; vuoden 2017 lopussa alle 30-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli yli 50 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. 

Pudotus johtuu sekä nuorten paremmasta työllistymisestä ja koulutukseen hakeutumisesta että TE-hallinnon ja Helsingin kaupungin nuorille suunnatuista Ohjaamon kaltaisista tuetuista palveluista. Tämän lisäksi pitkäaikaistyöttömyyden nopeaa alenemista selittää osittain se, että työnvälitysrekisteriä on ajantasaistettu vuoden 2017 alusta lisättyjen työttömien määräaikaishaastatteluiden myötä. Haastettuissa on selvinnyt, että osa pitkäaikaistyöttömistä ei enää kuulunut työttömiin työnhakijoihin, mutta oli jäänyt silti rekisteriin työttömän statuksella. Nuorten kohdalla pitkäaikaistyöttömiksi ovat päätyneet erityisesti ammattiryhmiin luokittelemattomat, eli henkilöt joilla ei ole aiempaa ammattia tai ammatillista koulutusta.

 

Koulutustaustan mukaan tarkasteltuna alle 30-vuotiaista työttömistä reilulla neljäsosalla on vain perusasteen tutkinto, 49 prosentilla keskiasteen, 11 prosentilla alemman ja 6 prosentilla ylemmän korkeakouluasteen tutkinto. 7 prosentilla koulutusaste on tuntematon, tällöin kyseessä on ulkomaalaistaustainen nuori.