Helsingin työmarkkinakatsaus

Tarkat tilastotiedot Excel-tiedostona löytyvät tältä sivulta 

Koronakriisin seuraukset näkyvät rajuna kasvuna työttömien määrissä

Tehtyjen työtuntien määrä väheni voimakkaasti Helsingissä

Helsingissä työllisten määrä pieneni vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä yhdellä prosentilla ja tehtyjen työtuntien määrä väheni yhdeksän prosenttia vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudun tasolla työtuntien määrä putosi seitsemän prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Helsingin työllisyysaste oli vuoden toisella neljänneksellä 73,8 prosenttia, mikä oli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työpaikkojen määrä väheni pääkaupunkiseudulla huhti-kesäkuussa kahdella prosentilla vuoden takaisesta. Koko maan tasolla työpaikkamäärän pudotus oli kolme prosenttia vuoden takaisesta.

Työllisyys- ja työpaikkatiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen ja ovat Helsingin osalta luonteeltaan karkeasti suuntaa antavia.

Avoimien työpaikkojen määrä pääkaupunkiseudulla edelleen vähäinen

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä kesäkuun lopussa 5 600 mikä oli 31 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Työntekijöitä haettiin eniten rakennus- ja myyntityöhön. Pääkaupunkiseudulla oli tarjolla 8 500 avointa työpaikkaa. Espoossa avoimien työpaikkojen tarjonta väheni 37 prosentilla ja Vantaalla 39 prosentilla vuoden takaisesta. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 21 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Nuoria työttömiä kaksi kertaa edellisvuotta enemmän - pitkäaikaistyöttömienkin määrä kasvussa

Helsingissä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuoden 2020 kesäkuussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan 17,6 prosenttia, mikä on 7,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuoden takaisesta 84 prosentilla. Kaikkiaan työttömiä työnhakijoita oli 61 892, joista kokoaikaisesti lomautettuja oli 20 011 ja työttömiä 41 881. Vuotta aiemmin lomautettuja oli 580. Ilman kokoaikaisesti lomautettuja työttömien määrä kasvoi 27 prosenttia vuoden takaisesta, eli 8 800:lla henkilöllä. Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 32 prosenttia. Naisten osuus lomautetuista oli 54 prosenttia ja työttömistä 46 prosenttia oli naisia.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Helsingissä vuoden 2020 kesäkuun lopussa 7 136 ja 25–29-vuotiaita työttömiä reilu 8 627. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi Helsingissä 158 prosentilla vuoden takaisesta. 25–29-vuotiaiden työttömien määrä kohosi 131 prosentilla ja 25–49-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 92 prosenttia. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 52 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli Helsingissä kesäkuun lopussa 10 532, mikä oli 57 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt reippaaseen 18 prosentin kasvuun. Pitkäaikaistyöttömänä oli kesäkuun lopussa 12 381, mikä oli 1 867 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Lomautetuissa yhä enemmän erityisasiantuntijoita ja asiantuntijoita palvelu- ja myyntityöntekijöiden rinnalla

Kesäkuussa Helsingissä oli kaikkiaan 6 900 lomautettua vähemmän kuin toukokuussa. Koronakriisin aiheuttamat lomautukset ovat kohdistuvat erityisen voimakkaasti palvelu- ja myyntityöntekijöihin. Osa palvelu- ja myyntityöntekijäistä oli päässyt palaamaan töihin.

Palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus kaikista lomautetuista oli kesäkuun lopussa 28 prosenttia. Tämän ammattiryhmän työttömiä työnhakijoita oli Helsingissä kesäkuussa kaikkiaan 12 121 ja heistä lähes puolet oli kokoaikaisesti lomautettuja. Kaksi kolmasosaa lomautetuista palvelu- ja myyntityöntekijöistä oli naisia. Viidesosa alan lomautetuista oli alle 25 vuotiaita ja nuorilla naisten osuus oli vieläkin korkeampi. Ammattiryhmiin kuulumattomien ryhmään lasketaan vailla aiempaa ammattia olevat hakijat sekä osa vastavalmistuneista ja työttömät työnhakijat, joiden ammatti ei ole tiedossa. Tähän ryhmään kuuluu paljon nuoria ja ulkomaalaistaustaisia työttömiä. Neljäsosa lomautetuista oli ammatteihin luokittelemattomia ja usein kyseessä oli puuttuva tieto ammatista.

Lähes neljäsosa lomautetuista kuului erityisasiantuntijoiden tai asiantuntijoiden ammattiryhmiin. Toukokuuhun verrattuna erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden osuus lomautetuista kasvoi kesäkuussa ja palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus lomautetuista pieneni.

Toisen asteen suoritteiden työttömien määrä kaksinkertaistunut, työttömistä joka kolmas lomautettu

Helsinkiläisistä työttömistä 18 prosentilla on koulutustaustaltaan vain perusasteen suorittaneita, toisen asteen suorittaneiden osuus on 40 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on kolmasosa. Koulutusasteeltaan tuntemattomien työttömien osuus on yhdeksän prosenttia. Koulutusasteen ollessa tuntematon kyseessä on maahanmuuttaja.

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä on kaksinkertaistunut alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla ja toisen asteen koulutuksen suorittaneilla. Määrällisesti on kasvanut eniten toisen asteen koulutettujen määrä, kasvua 12 500 työttömän verran. Heistä joka kolmas oli kokoaikaisesti lomautettu. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneissa lomautettujen osuus työttömistä oli yli 40 prosenttia.