Työllisyys Helsingissä 2. vuosineljänneksellä 2018 Linkki julkaisuun

Työllisyyden kasvu jatkui

Työllisten määrä kasvoi Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla kahdella prosentilla vuoden 2018 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen. Helsingissä 15–64-vuotiaiden työllisyysaste oli 73,5 prosenttia, mikä oli lähes prosenttiyksikön korkeampi kuin vuotta aiemmin. Helsingin seudulla työllisten osuus työvoimasta nousi 74,8 prosenttiin ja koko maan tasolla työllisyysaste oli vuoden 2018 huhti–kesäkuussa 72,6 prosenttia.

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä tehtyjen työtuntien määrä kasvoi Helsingissä kaksi prosenttia ja koko pääkaupunkiseudulla kolme prosenttia vuoden takaisesta. Reilu 70 prosenttia helsinkiläisistä palkansaajista oli kokoaikaisessa jatkuvassa työsuhteessa ja 14 prosenttia kokoaikaisessa määräaikaisessa työsuhteessa. Osa-aikatyössä kaikista helsinkiläisistä palkansaajista oli vajaa 13 prosenttia. Helsingissä oli vuoden toisella neljänneksellä 439 200 työpaikkaa. Pääkaupunkiseudulla työpaikkoja oli kaikkiaan 700 800. Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla työpaikkojen määrä kasvoi Helsingissä kaksi prosenttia vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudulla työpaikkoja oli vuoden 2018 tammi-kesäkuussa vajaa kolme prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Edellä esitetyt työmarkkinoita kuvaavat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen ja ovat luonteeltaan suuntaa antavia, etenkin Helsingin tiedoissa voi olla suurta satunnaisvaihtelua.

Pääkaupunkiseudulla 11 400 avointa työpaikkaa

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä kesäkuun lopussa lähes 7 400, mikä oli 36 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavassa ajankohdassa. Pääkaupunkiseudun tasolla avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 30 prosenttia ja koko maan tasolla 26 prosenttia vuotta aiemmasta. Pääkaupunkiseudulla oli tarjolla kesäkuun lopussa reilu 11 400 avointa työpaikkaa.

Pääkaupunkiseudulla suurin kysyntä työvoimasta oli rakennusalalla; niin Helsingissä, Vantaalla kuin Espoossakin avoimia työpaikkoja oli eniten tarjolla rakennustyöntekijöille, yhteensä 1 155 paikkaa. Helsingissä haettiin lisäksi runsaasti henkilö – ja pakettiauton kuljettajia sekä myyntialan työntekijöitä. Vantaalla avoimia työpaikkoja oli tarjolla paljon myös siivoustöissä sekä rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille. Espoossa työvoiman kysyntä kohdistui myös lähi- ja kodinhoitajiin sekä myyjiin.

Helsingissä avoinna olleita työpaikkoja saatiin kesäkuun aikana täytettyä yhteensä 584. Koko pääkaupunkiseudulla avoimista tehtävistä kesäkuussa täyttyi lähes 900.  Eniten pääkaupunkiseudulla täyttyi myyjien paikkoja, joita oli 17 prosenttia kaikista täyttyneistä paikoista. Kovassa kysynnässä olleiden rakennustyöntekijöiden avoimia paikkoja kaikista täyttyneistä tehtävistä oli reilu kuusi prosenttia. Kaikki avoimet työpaikat eivät suinkaan näy TE-hallinnon järjestelmissä, esimerkiksi suuri osa IT-alan rekrytoinneista tapahtuu muuta kautta.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni nopeimmin

Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2018 kesäkuussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan 10,4 prosenttia, mikä on 1,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2018 aikana työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut kuukausi toisensa perään. Työttömien määrän väheneminen ei ole kuitenkaan kiihtynyt vuoden 2017 lopusta ja laskusuunta näyttää hidastuneen hieman kesää kohden. Kesäkuun lopussa Helsingissä oli 35 434 työtöntä, mikä oli 13 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espoossa työttömien määrä aleni 13 prosentilla ja Vantaalla pudotus oli 12 prosenttia vuoden takaisesta.  Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 9,9 prosenttia, Helsingin seudulla 9,5 prosenttia ja koko maassa 10,4 prosenttia.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli kesäkuun lopussa Helsingissä reilu 3 100 ja 25–29-vuotiaita työttömiä lähes 4 300. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni kaikista ikäryhmistä voimakkaimmin, 17 prosenttia vuoden takaisesta. 25–29-vuotialla pudotusta oli 11 prosenttia. 25–49-vuotiaita työttömiä oli 13 prosenttia vähemmän ja yli 50-vuotiaita 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä laski 15 prosenttia. Ulkomaan kansalaisten osuus oli viidennes kaikista Helsingin työttömistä.

Lähes neljäsosa helsinkiläisistä työttömistä on koulutustaustaltaan vain perusasteen suorittaneita, keskiasteen suorittaneiden osuus on 38 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 31 prosenttia. Koulutusasteeltaan tuntemattomien työttömien osuus on kahdeksan prosenttia. Koulutusasteen ollessa tuntematon kyseessä on maahanmuuttaja. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä laski kaikissa koulutustaustoissa. Suhteellisesti eniten työttömyys väheni tutkijakoulutuksen (-23 %) sekä ylemmän korkeakouluasteen (-17 %) suorittaneiden keskuudessa. Määrällisesti eniten laski keskiasteen tutkinnon suorittaneiden määrä, 2 065 henkilöllä edellisvuodesta. Perusasteen tutkinnon suorittaneiden määrä pieneni yhdeksän prosenttia ja koulutustaustaltaan tuntemattomien 12 prosenttia.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna neljännes helsinkiläisistä työttömistä lukeutuu erityisasiantuntijoiden ja johtajien ammatteihin. Asiantuntijoiden osuus helsinkiläistyöttömistä on reilu kymmenes. Palvelu- ja myyntityöntekijöitä työttömistä on 15 prosenttia ja rakennusalan työntekijöitä vajaa kymmenesosa. Ammatteihin luokittelemattomia työttömistä on 21 prosenttia. Tässä ryhmässä mukana ovat ilman koulutusta, ammattia ja työkokemusta olevat nuoret.

Rinnasteisten pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä jatkoi voimakasta alenemistaan myös kesäkuussa. Pitkäaikaistyöttömiä oli nyt 29 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Yli viisi vuotta työttömänä olleiden määrä ei kuitenkaan laske, heitä oli nyt 17 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysjaksot saattavat uusiutua määräaikaisen työllistymisen, koulutuksen tai tilapäisen työvoiman ulkopuolelle siirtymisen jälkeen. Rakennetyöttömiksi / vaikeasti työllistyviksi luokitellaan pitkäaikaistyöttömien ohella rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät eli henkilöt, jotka ovat viimeisen 16 kuukauden aikana olleet yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana. Lisäksi rakennetyöttömiksi katsotaan henkilöt, jotka ovat osallistuneet viimeisen 12 kuukauden aikana TE-hallinnon palveluun ja jonka loputtua ovat jääneet työttömäksi tai siirtyneet seuraavaan palveluun.

Kaikkiaan Helsingissä oli kesäkuun lopussa lähes 20 800 rakennetyötöntä. Yhteensä rakennetyöttömien määrä oli vähentynyt 17 prosenttia vuoden takaisesta. Pudotus selittyy pitkäaikaistyöttömyyden voimakkaalla vähenemisellä; pitkäaikaistyöttömiä oli kesäkuun lopussa 29 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Myös palveluilta työttömäksi jääneitä oli kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sen sijaan rinnasteisten pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuotta aiemmasta 8 prosenttia ja palveluilta palveluille siirtyneiden määrä lisääntyi jopa 42 prosenttia.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna pitkäaikaistyöttömyys väheni kaikissa ikäryhmissä. Nuorilla myös rinnasteinen pitkäaikaistyöttömyys laski, kun taas 25–49-vuotiailla ja yli 50-vuotiailla rinnasteinen pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi edellisvuodesta. Palveluilta työttömäksi siirtyneiden määrät vähenivät myös kaikissa ikäryhmissä. Sen sijaan palveluilta palveluille siirtyneiden työttömien määrä kasvoi voimakkaasti kaiken ikäisillä.